Kısaltmalar

Kısaltma İngilizce Türkçe
A.A. Always Afloat Daima yüzer halde
a.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F. Advance Freight Peşin avans navlun
A.H. After Hatch Kıç ambar ağzı
A.P. Additional Premium Ek prim
a/c Account Hesap, hesaba
A/C Account current Cari hesap
A/d After date Vadesinden sonra
A/S Alongside Bordada
A/S Account sale Satış hesabı
a/s At sight
A/S Account Sales/After sight Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V Ad valorem Kıymet üzerinden
Acc Accepted, acceptance Kabul edilmiştir, kabul
ad/advt Advocate Avukat
Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade
aflt. Afloat Yüzer halde
AI First class 1.sınıf
Alt. Alternate Yedek/Vekil
amt. Amount Miktar
an. Anno Yılda
Anch. Anchorage Demir yri
arbtn./arbtror Arbitration/Arbitrator Tahkim (arbitraj) Hakem
art. Article İstatistik pozisyonu/Madde
assd. Assessed Tahakkuk etmiş
Assigt. Assignment Devir, temlik
Assn. Association Dernek, birlik
att.At., Atty. Attorney Vekil/Dava vekili
Att.Gen. Attorney General Başsavcı
awb Airwarybill (Hava) konşimento
B.B. Bill Book Borç senedi defteri
B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B.D. Bar Draught Şığlıkta gerekli min.su çekimi
b.d. Bills discounted/Bank draft İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil
B.E. Both ends, at both load/discharge ports 1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları
B.H. Bill of Health/Bulkhead Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O. Buyer's option Alıcı opsiyonu
B.O.T. Board of Trade Ticaret Heyeti
b.p. By procuration (power of attorey) Vekaleten imzaya yetkili
B.T. Berth terms Yükleme ve boşaltma kuralları
B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler
b/d Brought down Nakil yekün
B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/G Bonded goods Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/N Banknote Banknot
B/P Bills payable Borç senedi
B/P Bill payable Ödenecek senetler
B/R Bills receivable Alacak senedi
B/S Bill of Sale Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/S (b.s) Bill of Sale/Balance Sheet Satış faturası/Bilanço
bal. Balance Denge
Bd. Bond Tahvil
Bds. Boards Tahta, mukavva
bkpt. Bankrupt Müflis
bre. Barrel Varil
Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri
c Currency/Cents/Case Para/Sent/Durum
C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim
C.a.D. Cash against Documents Vesaik mukabili ödeme
C.B. Cash Credit Para olarak verilen kredi
C.b.d. Cash beore delivery Teslimden önce ödeme
c.d. Cash discount/Certificate of deposit Kasa iskontusu/Teminat makbuzu
C.div. Cumulative dividend Birikmiş temettü
C.F. Cost and Freight Mal Bedeli ve NAvlu
C.G. Coast Guard Sahil koruma
C.G.A. Cargo's proportion of General Average Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H. Custom House Gümrük Dairesi
C.I.F. Cost, Insurance, Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and.I Cost insurance, Freight, Commission and Interest Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.i.a. Cash in advance Peşin para
C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D. Cash on Delivery Teslimat anında ödeme
C.O.P. Custom of the Port Liman teamülü, usulü
C.P.D. Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
C/A Capital account Sermaye hesabı
c/f Carried forward Nakli yekün
C/H Clearing House Takas Dairesi
c/m Certificate of manufacture İmalat belgesi
C/N Credit Note Alacak dekontu
C/N Credit Note Kredi dekontu
C/O Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi Menşe Şahadetnamesi
c/o Care of/Cash order Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/P Charter Party Gemi kira kontratı
cash b/I Cash against bill of lading Konşimento karşılığı peşin ödeme
Cash. Cashier Kasiyer, veznedar
cd.sl. Conditional sale Şartlı satış
ch.ppd. Charges prepaid Önceden ödenen masraflar
chq. Cheque Çek
cl.b/l Clean bill of lading Temiz, eklentisiz konşumento
Coll. Collect/collection Senet tahsili/tahsil etme
Ctge. Cartage Nakliye Ücreti
D.1/2 D. Despatch half Demurrage Surastarya yarısı kadar dispeç
D.A. Deposit account Mevduat hesabı
D.a.d. Documents against discretion of collecting bank Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik
D.A.F. Delivery at Frontier Hudutta teslim
d.bk. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum
d.d.o. Despatch Discharging only Yalnız boşaltmada dispeç
D.P.B. Deposit pass-book Mevduat cüzdanı
d.s. Days after sight İbrazından sonraki günler
D/A Documents against Acceptance Kabul karşılğı vesaik
D/D Demand Draft Görüldüğünde ödenecek poliçe
D/D Demand draft İbrazında ödenecek poliçe
D/N Debit Note Borç Dekontu
D/N Debit note Borç dekontu
D/O Delivery Order Teslimat emri
D/P Documents againts Palment Ödeme karşılığı vesaik
D/P Documents against payment Vesaik mukbili ödeme
D/r Deposit receipt Teminat makbuz
D/y Delivery Teslimat
deb. Debit Borç zimmet
Decl. Declaration/Declared Beyanname/deklare edilmiş
Deft. Defendant Müdafi, savunucu
Depr. Depreciation Amortisman
dft. Draft Poliçe/kambiyo senedi
dft/a. Draft attached Poliçe eklenmiş
dft/c Clean draft Belgesiz poliçe
Dis. Discount İskonto, indirim
Distr. Distribute/Distributor Dağıtma/Distiribütör
Div. Dividend/Division Temettü/Taksim
do Ditto Aynı, aynen
Dr. Drawer Keşide eden
ds dft Sight draft/Date draft İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe
e.and o.e Errors and omissions excepted Hata ve noksanlar hariç
e.e. Errors excepted Hatalar hariç
E.P.D. Excess Profit Duty Olağanüstü Kazanç Vergisi
encl. Enclosure Ekleri
end. Endorsed/endorsement Ciro edilmiş/ciro
ex. Exchange Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa
Ex.d. (ex.div.) Ex dividend (um) Kar hissesi olmadan, temettüsüz
Ex.int. Ex interest Faiz hariç
exl. Exlusive, excluding Hariç, müstesna
f.b. Freight bill Navlun senedi, faturası
F.I.O.S. Free In and Out, Stowed Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.T. Free In and Out, Stowed and Trimmed Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
f.o.l. Free of interest Faizsiz
F.P. Floating (open) policy Serbest (açık) poliçe
F.T. Freight ton 2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg.
F.T. Full Terms Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T. Free of Turn Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.
F.T.W. Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limanı
f.x. Foreign exchange Döviz
fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli
FRT. Freight Navlun
frt.coll. Freightcolleckt Navlun tahsil edilecek
frt.pp. Freight prepaid Navlun peşin ödenmiş
G.m.b. Good merchantable brand İyi kalite
G.R.T. Gross Register Tonnage Sicile kayıtlı gros ton
gr. Gross Brüt
gr.wt. Gross weight Brüt ağırlık
Gtee Guarantee Garanti, teminat
Gtee.(gtd) Gurantee/Guaranteed Garanti/garanti edilmiş
H.O. Head Office Merkez (büro)
H.P. Horse Power Beygir gücü
H.W.M. High Water Mark Yüksek su çizgii
hrs. Hours Saat
I.B. Invoice Book Fatura defteri
I.O.U. (IOU) I owe you size borcum, borç senedi
I/c In charge of Görevli, nezaretçi olarak
I/F Insufficient funds Yetersiz karşılık, fon
I/F Insufficient funds Yetersiz karşılık
I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro
Incl. Included, inclusive Dahil edilmiş, dahil
Inst. Instant (present month) cari ay
Irr. Irredeemable İtfa edilemez
Irrev. Irrevocable Rücu edilemez (gayrikabilirücu)
j.a. Joint account Müşterek hesap
L.a. Letter of advice İhbar mektubu
L.B. Life Boat Can Filikası
L.C.D. Telegram Country Destination Telgraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.O. Telegram Country Origin Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde
L.H. Lower Hold Dip ambar
L.h. Letter of hypothecaion İpotek mektubu
L.O.A. Length Overall Geminin tam boyu
L/C Letter of Credit Akreditif
L/C Letter of Credit Akreditif
L/D Letter of deposit Rehin senedi
led. Ledger Defterikebir
Liq. Liquidation, liquidated/liquid Tasfiye, tasfiye edilmiş/likid
Ltd. Limited Sınırlı
m.d. Month's date/months after date Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
M.I.P. Marine Insurance Policy Deniz sigortası poliçesi
M.O. Money Order Havale emri
M.O.L.O.O. More or Less In Owner's Option Çoğu/azı armatör opsiyonunda
m.p. Months after payment Ödemenden sonraki aylar
m.s. Months after sight, month's sight İbrazından bir ay sonra
M/R Mate's Receipt Ordino Yükleme ordinosu
Marg. Margin Marj
mat. Maturity Vade
Mem. Memorandum Muhtıra
mtg. (mort). Mortgage Rehinli
mth. Month Ay
N.A.A. Not Always Afloat Daima yüzer halde değil
n.d. Not dated Tarih konmamış
N.O.R. Notice of Readiness Hazırlık Mektubu
n.o.s. Not otherwise stated, not otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise
n.p. Net proceeds Nt hasılat, gelirler
N.R.T. Net Register Tonnage Net tescil tonu
n/a No account Hesabı yok
n/e. Not exceeding Geçmeyecek
n/f. no funds Karşılıksız
natl. National Ulusal
neg. Negotiable Ciro ve devredilebilir
Net Terms. Free of Charterer's commission Kiralayan komisyonu hariçYükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.
o.d. on demand/overdraft Talep halinde/Kredi Liminitin aşma
o.p. Open policy Açık Poliçe
o.p.o. One price only Tek fiyat
O.R. Owner's Risk Armatör riskinde
o.s. Outstanding Kapanmamış (hesap)
O.S.D. Open Shelter Decker Açık barınak güverteleri barınak güverteleri
O/a. On acceptance/On account Kabul halinde/namına, hesabına
o/c. Overcharge Fazla masraf yükleme
o/n. Order notify Sipariş ihbarı
O/o. Order of Emrine
on cons. On consignment Konsiye olarak
opt. Option, optional Opsiyon, opsiyona bağlı
P.A. Power of Attorney/Private account Vekaletname/Özel hesap
p.and I. Profit and loss Kar ve zarar
P.B. Pass Book Tassarruf Cüzdanı
P.O.C. Port of Call Uğranılacak liman
P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak liman
P/N (p.N.) Promissory note Emre yazılı senet
pchs. Purchase Satınalma
per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
prem. Premium Prim
Q.O.O. Quantity in Owner's Option Miktar armatör opsiyonunda
R.d. Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a. (R.A.) Refer to acceptor Muhataba müracaat
R/C Re-credited Tekrar kredi verilmiş
r/d Refer to drawer Keşideciye müracaat
r/e refer to endorser Cirantaya müracaat
rem. Remit. remittance Para transferi, havalesi
rept. (recpt.) Receipt Makbuz
Rev. Revision Tashih, revizyon
Rev.A/C Revenue account Gelir hesabı
S.B. Sales Book Satış Defteri
S.C. Salvage charges Kurtarma masrafları
S.F. Stowage Factor İstif Faktörü
S.H.E.X. Sundays and Holidays Excepted Pazar ve tatiller hariç
S.H.I.N.C. Sundays and Holidays Included Pazar ve tatiller dahil
S.O.L. Shipowner's Liability Armatör yükümlülükleri
s.p. Supra under protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
S.P.A. Sundry Persons" account Muhtelif şahıs hesabı
S.W. Shipper's Weights Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları
s/a Subject to approval Onaya bağlı
s/d b/L Sight draft with bill of lading attached Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi
Supt. Superintendent Superintendent şef, yetkili memur
Sy.Crs. Sundry Creditors Muhtelif alacaklılar
Sy.Drs. sundry debtors Muhtelif borçlular
T.B. Trial Balance Mizan
T.C. Tweendeck Gladora
T.O. Turnover Ciro
t.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu
t.t. Telegraphic transfer Telgrafla para havalesi
T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
tar. Tarif Gümrük tarifesi
ult. Ültimo, last month Geçen ay
V.o.p. Value as in original Policy Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
V/A Voucher attached Vesika, senet etkili
W.A. With Average Avarya dahil
W.B. Water Ballast Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not Yanaşmış olsun veya olması
W.S. (RED) Rates, Extras and Demurrage per World Scale Fiat, ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre
W.V.N.S. With Vessel's Natural Segregations (yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp, yerleştirilmesi
W.W.D. Weather Working Days Hava şartları uygun çalışma günü
w/m Without margin Marjsız
w/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu
whf. Wharf Rıhtım
wholes. Wholesale Toptan satış
x.in. Ex interest Faizsiz.